Raudteeohutuspoliitika

AS DBT tegevuse prioriteetseks suunaks on tagada transiiditeenuste kvaliteetse osutamise, kindlustada ohutu ja häireteta töö ning minimeerida võimalikut negatiivset mõju keskkonnale.

AS DBT mõistab oma vastutust ohutu raudteeveo tagamise ja inimeste tervise säilitamise eest, käsitab tervisekaitse ja tööstusohutuse alast tegevust oma igapäevategevuse lahutamatu osana ning kohustusliku tingimusena oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

1.Ettevõtte raudteeohutuspoliitika põhilised põhimõtted:

 • raudtee kaubaveo valdkonnas toimuva tegevuse järjepidev ja süsteemne juhtimine, mis seisneb vajalike ressurssidega varustamises, sõlmitud tehnoloogiliste lepingute täitmises, kehtivate õigusaktide nõuete järgimises ning võimaluste loomises ettevõtte tegevuse pidevaks parandamiseks ja edukuse suurendamiseks;
 • personali ohutuse ja tervisekaitse tagamine, mis seisneb pidevas töös töökeskkonna ohtude vähendamisel ja ohutute töötingimuste tagamises;
 • töötajate teadlikkuse suurendamine raudtee- ohutuse ja kvaliteedi valdkonnas ning personali erialase taseme tõstmine, mis seisneb töötajate kvalifikatsiooni tõstmises, kõikide töötajate asjakohase väljaõppe/koolituse korraldamises nende teavitamiseks ettevõtte kvaliteedipoliitikast ja eesmärkidest, selgete eesmärkide kehtestamises iga töötaja jaoks ning töötajate motiveerimises;
 • koostöö usaldusväärsete tarnijate ja alltöövõtjatega, mis seisneb sõlmitud lepingute tingimuste ja üldtunnustatud heade äritavade järgimises, samuti vastastikus kasus partnerluses.

2.Raudteeohutuse eesmärgid

AS DBT seab endale raudteekaubaveo ohutusjuhtimise süsteemi raames järgmisi eesmärke:

 • raudteekaubaveo ohutuse juhtimine vastavalt rahvusvaheliste standardite ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõuetele, mis rakendatakse ettevõtte tegevuse suhtes;
 • manöövri- ja kaubaveotööde ohutu ja õnnetusjuhtumiteta teostamise tagamine;
 • tervislike ja ohutute töötingimuste loomine raudteekaubaveo protsessis osalevate töötajate jaoks;
 • tõhusa sisekontrollisüsteemi korraldamine ja rakendamine raudteekaubaveo ohutuse tagamise osas.

3.Meetmed ja tegevused eesmärkide saavutamiseks

Püstitatud ohutuseesmärkide saavutamiseks võtab S DBT endale järgmised kohustused:

 • teha raudteeohutuspoliitika teatavaks ettevõtte personalile;

 • tagada ettevõtte tegevuse vastavus Eesti Vabariigi seaduste, rahvusvaheliste lepingute nõuetele, samuti terminali selle valdkonna tegevust reguleerivate standardite ja normide nõuetele;

 • rakendada kõiki kättesaadavaid ja praktikas rakendatavaid meetmeid õnnetuste vältimiseks ja nende tagajärgede vähendamiseks;

 • tagada meetmeid nii AS DBT töötajate kui ka kolmandate isikute tervist ja ohutust ähvardavate riskide vähendamiseks;

 • teha terminali raudteel tööd teostatavale töövõtjate töötajatele teatavaks AS DBT-s kehtivate standardite ja normide nõuded;

 • tagada ohutussüsteemi täiustamise ja selle tõhususe tõstmise.